• Returns and Complaints

RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

The consumer may withdraw from the contract of sale of the Goods purchased from the Seller without giving a reason, by submitting an appropriate statement within 14 days from the date of delivery of the Goods (i.e. from the date of taking possession of the goods by the Consumer or a third party designated by him other than the carrier). To meet this deadline, it is enough to send a statement before its expiry.

When withdrawing from the contract of sale of the Goods, the Consumer may use one of the declaration forms below, but it is not obligatory.

- in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the consumer's specifications or serving to satisfy his individual needs;

- in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery;

- in which the subject of the service are items that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other items,

- for the provision of services, if the Seller has fully performed the service with the express consent of the Consumer, who was informed before the commencement of the service that after the performance of the service by the Seller he will lose the right to withdraw from the contract.

 

 

 

Luma Milanówek 

ul. Jedwabna 1 

05-822 Milanówek, 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. 

Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat: 
......................... 
......................... 
......................... 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

............................................................................................... 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 

............................................................................................... 

- Adres konsumenta(-ów): 

............................................................................................... 

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


- Data: ............................ 


(*) Niepotrzebne skreślić.